• Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich

 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

 • tchp.waw@gmail.com

*

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (michał.grat@gmail.com)

 *

Zarząd Oddziału

1. Dr. Łukasz Masior (lmasior@gmail.com)

2. Dr. Konrad Kobryń (konradkobryn@gmail.com)

3. Prof. Maciej Kosieradzki (maciej.kosieradzki@wum.edu.pl)

4. Dr. Maciej Krasnodębski (mwkrasn@gmail.com)

5. Dr. Wacław Hołówko (holowko.waclaw@gmail.com)

 *

Komisja rewizyjna

1. Prof. Sławomir Nazarewski (sławomir.nazarewski@wum.edu.pl)

2. Prof. Waldemar Patkowski (waldemar.patkowski@gmail.com)

3. Dr. Piotr Smoter (piotrsmoter@gmail.com)

 

*

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów

Dr. Marcin Morawski (marcin.b.morawski@gmail.com)

*

Strona internetowa:

Dr n. med. Paweł Dutkiewicz: paweldut@wp.pl

*

*

 • Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:
 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 • wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny” oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 • współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.
 • Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 • współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
 • współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
 • organizowanie zebrań naukowych,
 • organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno – bytowych swoich członków,
 • czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Back to Top