Profesor Bruno Szczygieł – Cześć Jego Pamięci

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

W imieniu Oddziału Warszawskiego TChP z wielkim żalem pragnę poinformować, że w dniu 14 stycznia 2024r. odszedł od nas w wieku 95 lat Pan Prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł, wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM, były Prorektor i Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń chirurgów, twórca polskiej szkoły żywienia poza- i dojelitowego, członek europejskich i polskich towarzystw naukowych, Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich i Honorowy Prezes POLSPEN.  Poniżej, tytułem wspomnienia, dzięki uprzejmości prof. Marka Krawczyka pragniemy przytoczyć bogaty życiorys zawodowy i naukowy Profesora.  

Profesor Bruno Szczygieł urodził się 6 października 1928 r. w Częstochowie. W roku 1947 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył je w 1952 r., uzyskując dyplom lekarza Akademii Medycznej w Warszawie. 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął już w czasie studiów w Zakładzie Chirurgii Operacyjnej i Anatomii Topograficznej Akademii Medycznej w Warszawie, kierowanym przez prof. Jana Zaorskiego. W roku 1956, po przejęciu Zakładu przez Polską Akademię Nauk, został przeniesiony do Katedry i III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej na stanowisko asystenta, a jednocześnie do roku 1961 pracował w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej PAN kierowanym przez prof. Jana Nielubowicza. 

W 1956 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia, a w roku 1964 II stopnia w zakresie 

chirurgii ogólnej. W 1963 r. na podstawie pracy – Badania doświadczalne nad pochodzeniem wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą – uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. W 1968 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej – Badania doświadczalne nad rolą białek surowicy krwi w powstawaniu i samoistnym ustępowaniu puchliny brzusznej – otrzymał stopień naukowy docenta. W 1979 r. uzyskał tytuł 

naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1987 tytuł profesora zwyczajnego. 

W roku 1969 objął stanowisko Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii została w 1974 r. 

przemianowana na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej, 

a w roku 1997 na Katedrę i Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. 

Prof_Bruno_Szczygiel1 zd.-prof.-buno-szczygiel-cz-b-003

Prof. Bruno Szczygieł 

Kierownik Kliniki 

w latach 1969-1999 

 

Stanowisko Kierownika Kliniki prof. Bruno Szczygieł pełnił nieprzerwanie od roku 1969 do roku 1999, kiedy to przeszedł na emeryturę. Nie zerwał jednak kontaktu z macierzystą Uczelnią, w której nadal jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ. 

W trakcie swojej 50-letniej pracy na Uczelni pełnił szereg odpowiedzialnych 

funkcji. W latach 1974-1984 był zastępcą, a w latach 1984-1987 Dyrektorem Instytutu Chirurgii. W latach 1972-1981 był Prodziekanem i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. W latach 1987-1989 był Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej. Przez 12 lat był członkiem Senatu. Za działalność na rzecz Uczelni został dwukrotnie wyróżniony Medalem za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie. Przez pięć kadencji, poczynając od roku 1982, był wybierany członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a przez trzy kadencje Przewodniczącym 

Sekcji Medycznej Rady Głównej. 

Przez wiele lat był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism: Polski Przegląd Chirurgiczny, Acta Endoscopica Polona, Infusionstherapie und Klinische Ernährung i The Journal of Clinical Nutrition and Gastroenterology. Jest członkiem Rady Programowej czasopism Nutrition, „Nowiny Lekarskie”, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”. 

Od roku 1997 jest redaktorem polskiej edycji kwartalnika „Leczenie Żywieniowe” wydawanego w serii Current Medical Literature. 

W roku 1986 z inicjatywy prof. B. Szczygła i jego najbliższych współpracowników została powołana Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego PTL, której prof. Szczygieł został Przewodniczącym. Sekcja, przekształcona w 1998 r. w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, przyczyniła się w ogromnym stopniu do rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce, a organizowane co roku zjazdy naukowe stały się miejscem prezentacji osiągnięć ośrodków polskich oraz zagranicznych 

w dziedzinie leczenia żywieniowego, które w mniejszym lub większym zakresie 

prowadzone jest w każdym szpitalu w Polsce. 

Profesor Bruno Szczygieł był Przewodniczącym Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej i należał do następujących towarzystw naukowych: 

– Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – honorowy Prezes;  

– European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) – członek założyciel i członek zarządu; 

– Komitet Żywienia Człowieka PAN; 

– Komisja Dietetyki Komitetu Żywienia Człowieka PAN – Przewodniczący; 

– Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek zarządu; 

– Polskie Towarzystwo Lekarskie – członek zarządu w latach 1986-1998; 

– Polskie Towarzystwo Gastroenterologii; 

– International Association of Surgeons and Gastroenterologists; 

– European Association for Endoscopic Surgery; 

– Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS); 

– Polski Klub Koloproktologii. 

Był członkiem honorowym Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Główne zainteresowania naukowe prof. Szczygła dotyczyły diagnostyki, patogenezy, a także leczenia chirurgicznego chorób układu pokarmowego oraz leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych. Z tych dziedzin opublikował ponad 200 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, wygłosił kilkaset referatów. Jest redaktorem i współautorem zbiorowego podręcznika pt. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii, wydanego przez PZWL w roku 1994, nagrodzonego zespołową nagrodą naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1995 r. Za działalność naukową, dydaktyczną, leczniczą oraz organizacyjną prof. Bruno Szczygieł był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. W uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa wyższego, a także rozwoju medycyny klinicznej został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym: Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1963 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1976 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.), Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy (1980 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.), Medalem Zasłużony Nauczyciel PRL (1983 r.), Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego (1984 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.). 

Profesor Szczygieł stworzył szkołę chirurgiczną szeroko znaną w Polsce. Pod 

jego kierunkiem 64 lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. 

Był promotorem 15 przewodów doktorskich, opiekunem pięciu przewodów habilitacyjnych. Był recenzentem 70 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opracował 25 ocen dorobku naukowego doktorów habilitowanych w związku z wnioskami odpowiednich rad wydziałów o nadanie tytułu naukowego profesora. 

W roku 2000 Rektor Akademii Medycznej w Warszawie powołał prof. Szczygła 

w skład Rady nowo utworzonego Wydziału Nauki o Zdrowiu i powierzył mu kierowanie Zakładem Żywienia Człowieka w tymże Wydziale. 

  Cześć jego Pamięci, 

 

W imieniu Zarządu OW TChP  

Prof. dr hab. med. Michał Grąt 

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego TChP 

 

Prof. dr hab. Marek Krawczyk 

Prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski 

 


Oddział Warszawski Towarzystwa Chirurgów PolskichCopyright © 2015 P.Dutkiewicz.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Transplantacyjnej i Wątroby
ul.Banacha 1A, 02-097 Warszawa

Back to Top